ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1084640574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเสด็จพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansadet Pitthayakom School
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
เว็บไซต์ : http://www.bansadet.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สพม 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านเสด็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 30 กม.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563